Stap voor Stap

Stappenplan bij het starten van een wijk

Dit stappenplan kan initiatiefnemers helpen bij een eerste stap, het starten van een ‘wijk van de toekomst’. De stappen volgen elkaar min of meer logisch op, maar kunnen ook gelijktijdig of willekeurig worden aangepakt.

1

1.   Ga na welke partijen direct belang hebben in de wijk. Denk daarbij aan:

  • ‘Wijkbewoners’, iedereen die in de wijk gevestigd is; huurders, particuliere huiseigenaren en lokale ondernemers en instellingen zoals winkeliers, horeca, mkb, scholen of gezondheidscentra.
  • Partijen met een belang of rol in de wijk, maar die elders gevestigd zijn zoals de gemeente (verschillende afdelingen), de netbeheerder, woningcorporaties of sociale en commerciële verhuurders.

2

2.   Neem initiatief om de belangrijkste (potentiële) medestanders te benaderen met de vraag of zij het initiatief steunen om samen te onderzoeken of het haalbaar is om de wijk aardgasvrij te maken. Vorm met medestanders een eerste initiatiefgroep.

3

3.    Ga met de initiatiefgroep na hoe de wijk in elkaar zit, wat er in de wijk speelt en welke kansen of knelpunten zich voordoen. In dit stadium gaat het om een ‘snelle’ inventarisatie en analyse die leiden tot een globaal, integraal beeld van de wijk:

  1. Wat zijn de demografische en sociaaleconomische kenmerken van de wijk? Denk aan de leeftijdsopbouw of opleidings- en inkomensniveau.
  2. Hoe zit de sociale structuur van de wijk in elkaar? Denk aan organisaties en verenigingen.
  3. c. Wat zijn de technische kenmerken van het vastgoed in de wijk en de boven en ondergrondse infrastructuur? Denk ook aan eigendomsverhoudingen van het vastgoed.
  4. Wat is het energiegebruik van het vastgoed en de wijk? Denk aan aardgas, elektriciteit en warmte.
  5. Wat speelt er op beleidsniveau in de wijk? Denk aan  renovatieplannen van corporaties, vervanging van infrastructuur, energie- en/of warmteplannen, mobiliteit, klimaatadaptatie en vraagstukken in het sociale domein.
  6. Ga na wat de visie is van de lokale politiek met betrekking tot het aardgasvrij maken van wijken c.q. de gemeente.

4

4.    Maak met de initiatiefgroep een eerste beoordeling van de kansen om de wijk aardgasvrij te maken, al dan niet in combinatie met het aanpakken van andere vraagstukken in de wijk.

5

5.    Als de initiatiefgroep de kans groot genoeg acht dat het kan lukken om de wijk aardgasvrij te maken, neem dan contact op met het Gelders Energieakkoord (GEA) om voorgaande analyse te bespreken.

6

6.    In overleg met de initiatiefgroep schat het Gelders Energieakkoord (GEA) in of de kans reëel is dat de wijk op afzienbare termijn daadwerkelijk aardgasvrij gemaakt kan worden.

7

7.    Een wijk wordt ‘wijk van de toekomst’ als de initiatiefgroep en GEA de kans reëel inschatten dat de wijk op afzienbare termijn daadwerkelijk aardgasvrij gemaakt kan worden. Het is een pre als het profiel van de wijk nieuwe elementen toevoegt aan het totale palet van wijken van de toekomst en het leerproces dat zij doormaken. Denk hierbij aan een vernieuwende aanpak ten opzichte van bestaande wijken van de toekomst, een andere woningtypologie en geografische spreiding.

8

8.    De initiatiefgroep van de nieuwe wijk van de toekomst start daarna met de oriëntatiefase (I), gevolgd door de haalbaarheids- en uitvoeringsfase (II) en de uitvoeringsfase (III).