Kerschoten – Apeldoorn

De wijk

Deze wijk omvat Kerschoten (postcodegebied 7316)

Waarom wijk van de toekomst?

Kerschoten Energieneutraal (KEN) is een gezamenlijk project van de gemeente, wijkbewoners en woningcorporaties.  Het is de ambitie is om aan te tonen dat de wijk in één generatie energieneutraal kan worden, zodat alle energie die nodig is in of nabij de wijk duurzaam wordt opgewekt.

Eind 2013 heeft een consortium van 14 landelijke koploperbedrijven het KEN-ontwikkelplan gepresenteerd. Daarin staat beschreven hoe dit financieel-technisch gerealiseerd kan worden.

Sinds die tijd zijn de verschillende partijen onder leiding van de KEN-regisseur bezig om dit in praktijk te brengen. Er zijn verschillende activiteiten ontplooid om bewustwording te vergroten en de inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.

Mijlpalen

  • Wijkevaluatie: sociaal-technische analyse opgesteld bij aanvraag Proeftuinen.
  • Intentieovereenkomst: projectovereenkomst zal komend jaar (2021) opgesteld worden
    Transitieplan: deze zal na de projectovereenkomst worden opgesteld.
  • Uitvoeringsovereenkomst: niet bindende projectovereenkomst is getekend (verwacht eind 2020)
  • Communicatieplan: communicatie- en participatieplan is opgesteld.
  • Oprichting energiecoöperatie: de mogelijkheden worden onderzocht. Er is wel een zonne-energiecoöperatie.

Wat is de planning?

  • Projectovereenkomst opstellen: eind 2020
  • Uitvoeringsplan uitwerken: begin 2021

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

In het KEN-ontwikkelplan staat dat de wijk in een generatie aardgasvrij kan zijn. Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren hangt af van de aanleg van een warmtenet. All electric is namelijk – gezien de leeftijd van de woningen en het feit dat een deel van de wijk behoort tot het naoorlogs culturele erfgoed – geen geschikte oplossing voor deze wijk.

De lokale energiecoöperatie deA heeft – in samenwerking met de drie woningcorporaties – zonnepanelen gelegd op de huurwoningen in en nabij het Koningspark Kerschoten.

Via het concept Zon op School heeft deA ook zonnepanelen gelegd op de Sterrenschool. Veel ouders en omwonenden hebben hiervoor participaties gekocht. De Fruytierschool heeft ditzelfde concept gebruikt voor zonnepanelen op een deel van hun dak. Een ander deel van het dak is op eigen initiatief voorzien van zonnepanelen. Daarnaast heeft deze school het dak voorzien van witte isolatie (Roofclix) en om daardoor airconditioning van de bovenste lokalen overbodig te maken.

De gemeente Apeldoorn en de woningcorporaties de Woonmensen, Ons Huis en De Goede Woning hebben de wens om de wijken Kerschoten en Kerschoten-West ‘van het aardgas’ af te halen.

Zij onderzoeken de mogelijkheid om de hele wijk te voorzien van duurzame warmte uit een warmtenet. De warmte zal opgewekt worden vanuit het afvalwater (rioolstromen) op het terrein van het Waterschap aan de Stadhoudersmolen. Dit warmtenet zal een temperatuur van 70 graden krijgen, zodat de woningen met een redelijke mate van isolatie goed warm te houden zijn.

Op 9 maart 2020 presenteerde de gemeente Apeldoorn de plannen aan de wijk. Er is subsidie aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het najaar wordt bekend of de subsidie is toegekend, en zal een tweede grote bewonersbijeenkomst voor de hele wijk gehouden worden.

Postcoderoosprojecten

Er is een buurtcoöperatie ontstaan: Zon op K&N. Ongeveer 25 buurtbewoners hebben gezamenlijk een eerste postcoderoosproject gerealiseerd en 140 zonnepanelen gelegd op wijkcentrum De Groene Hoven.

Een tweede postcoderoosproject is in voorbereiding met  voetbalvereniging Robur & Velocitas.

Er wordt gesproken over een warmtenet met duurzame warmte vanuit de RWZI aan de Stadhoudersmolenweg. De KEN-regisseur heeft intussen een groep van buurtbewoners gevormd die zich buigen over de toekomstige warmtevoorziening van de wijk. Daarbij ligt de focus op randvoorwaarden voor aansluiting op duurzame warmte.

Wie zijn er betrokken?

Gemeente Apeldoorn, wijkbewoners en woningcorporaties De Woonmensen, Ons Huis en De Goed Woning.

Kenmerken Kerschoten als wijk

Kerschoten is een gewilde wijk om te wonen, waar de doorstroming altijd wat minder is geweest dan in andere wijken. Het valt op dat het aantal inwoners per km2 in Kerschoten behoorlijk hoog is (4.129 tegenover 2.588 voor het stedelijke gebied van Apeldoorn). Kerschoten is dus dichter bebouwd dan de stad als geheel. Opvallend is echter dat je door de structuur van de wijk, met het vele groen, niet het idee hebt dat Kerschoten zo dicht bebouwd is, maar eerder ervaart dat Kerschoten ruim is opgezet.

 

Kenmerken van het vastgoed

Het woningaanbod in de wijk bestaat voor 62% uit huurwoningen (tegenover 38% voor de gehele stad). 46% van de woningvoorraad is een appartement of flatwoning; dat is exact hetzelfde percentage als in de gehele stad. Slechts 10% van de woningen is vrijstaand. De rest van de woningen in de wijk zijn rijtjeswoningen.

38% van het woningaanbod is koopwoning. De mediane WOZ-waarde in 2014 van Kerschoten was € 136.000, in 2011 was dat nog € 169.000. Voor het stedelijk gebied van Apeldoorn was dat resp. € 168.000 in 2014 en € 196.000 in 2011.

De kwaliteit van de naoorlogse woningen voldoet niet aan de huidige (energiezuinige) kwaliteitseisen voor woningbouw. Daarnaast zijn veel woningen relatief klein. Omdat in de wijk veel mensen wonen met een wat lager inkomen en veel woningen in bezit zijn van de corporaties zijn de investeringsmogelijkheden beperkt en vraagt het de nodige aandacht om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden.

Kenmerken van boven- en ondergrondse infra

De riolering, waterleiding, gasleiding zijn de afgelopen jaren op veel plaatsen in de wijk reeds vernieuwd.

De gemeente Apeldoorn heeft de beek van Kerschoten zichtbaar gemaakt en de bedding vernieuwd. Vanaf eind 2018 loopt deze beek ook door de openbare ruimte op het Mercatorplein.

De winkeliers/eigenaren van de winkels op het Mercatorplein zijn bezig met uitbreidingsplannen.  Zomer 2018 is er een omgevingsvergunnning aangevraagd voor de zuidzijde van het plein.