Lanxmeer, Achter ‘t Zand, Voorkoop – Culemborg

Waarom wijk van de toekomst?

De gemeente Culemborg heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2040 energieneutraal te zijn. Het project ‘Warmtekeuze Culemborg’ heeft als doel te komen tot een warmteplan voor heel Culemborg (ruimteverwarming en warm tapwater) met als uitgangspunt dat er in de toekomst geen aardgas meer beschikbaar is als brandstof voor de gebouwde omgeving. EVA-Lanxmeer fungeert als voortrekker en leerproject voor andere wijken.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

EVA-Lanxmeer is een van de wijken in Culemborg die aardgasvrij willen worden en die het voortouw wil nemen om leerervaringen op te doen die in andere wijken gebruikt kunnen worden. In deze wijk combineren 300 gezinnen wonen, werken, recreëren, drinkwaterwinning, naar school gaan en voedsel produceren. De bewoners streven hoge ambities na op het gebied van cultuurhistorie, landschap, water, energie, gebruik van bouwmaterialen, mobiliteit en bewonersparticipatie in de ontwikkeling en het beheer van de wijk.

De wijk is op dit moment in de haalbaarheid- en planfase. Er is een transitievisie opgesteld en men is de financiële opties aan het bekijken.

Eigen wijk-energiebedrijf Thermobello

EVA-Lanxmeer beschikt over een eigen wijk-energiebedrijf Thermobello, dat eigendom is van de bewoners. Thermobello wekt duurzame warmte op met behulp van een industriële warmtepomp die energie betrekt uit drinkwater. Niet alle bewoners zijn aangesloten op het warmtenet en zijn voor warmwater en koken deels nog afhankelijk van aardgas. Daarom hebben de bewoners het initiatief genomen om de wijk volledig aardgasvrij te maken.

Wat is de planning?

  • Ontwikkeling warmtevoorziening RWZI: eind 2020
  • Uitwerken business cases: eind 2020

Mijlpalen:

  • Intentieovereenkomst: in 2016 zijn partijen een intentieovereenkomst ‘Warmtekeuze Culemborg’ aangegaan tot eind 2018, die als doel had om in Culemborg met een wijkgerichte aanpak gezamenlijk tot een warmtekeuze te komen en te onderzoeken of duurzame warmtelevering haalbaar is.
  • Wijkevaluatie: is uitgevoerd (Alliander DGO kansenkaart voor intentieovereenkomst), CE Delft (technische analyse).
  • Transitieplan: is opgesteld. De verschillende scenario’s staan in het Buurtenergieplan (rapport).
  • Communicatieplan: er is een communicatiestrategie opgezet en een communicatietool (Alliander adviestool).
  • Aardgasvrij: Culemborg streeft er naar om in 2040 energieneutraal c.q. aardgasvrij te zijn.

Wie zijn er betrokken?

Thermobello, gemeente Culemborg, Coöperatie Vrijstad Energie, Alliander, Energiedienstenbedrijf Rivierenland, Ennatuurlijk (NUON), Heijmans en KleurrijkWonen en Pavijen (bedrijvenparkvereniging).

Kenmerken van de wijk

EVA Lanxmeer is een wijk die tot stand is gekomen met intensieve betrokkenheid van bewoners. Ecologische en sociale waarden waren belangrijk uitgangspunt bij de bouw. Dat betekent dat het energiegebruik erg laag is en dat er een sterke sociale samenhang is in de wijk. De bewoners kiezen er bewust voor om in Lanxmeer te wonen.

 

Wijk van de Toekomst Gelderland

Kenmerken van het vastgoed

EVA-Lanxmeer, Achter ‘t Zand en Voorkoop hebben samen bijna 1.500 particuliere woningen en ruim 650 huurwoningen.

De huidige gebouwde omgeving van Culemborg bestaat uit ongeveer 12.000 woningen en 456.000 m2 utiliteitsgebouwen. Lanxmeer  heeft 30% sociale koop en huur, 20% vrije sector middenklasse en 50% vrije sector duurdere klasse.

Energiebesparing en opwekking van duurzame energie zijn belangrijke onderwerpen in de wijk EVA-Lanxmeer. De  Trias Energetica is gehanteerd: eerst voorkomen van vraag naar energie, dan bij voorkeur duurzame energie toepassen en ten slotte de fossiele energie die nog nodig is zo efficiënt mogelijk benutten.

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

Aardgas- en elektra in de wijk, staat van onderhoud c.q. levensduur, groen, bestrating, riolering, geplande onderhouds- en vervangingsinvesteringen.

Informatie, contact

Website: Vrijstad Energie
Thermobello.nl
E-mail: info@vrijstadenergie.nl
Telefoon: 06-47456658

Voorbeeld Buurtwarmteplan (van de wijk EVA Lanxmeer)

Voorbeeld Buurtwarmteplan van de wijk EVA (Educatie Voorlichting Advies) Lanxmeer. Een ‘kerngroep’ heeft op verzoek van de gemeente aan een ‘Buurtenergieplan’ voor EVA Lanxmeer gewerkt. De opties per hof en woningtype zijn uitgewerkt, Liander (de netbeheerder) heeft een netberekening uitgevoerd en en KleurrijkWonen heeft de mogelijkheden voor de huurwoningen in Lanxmeer onderzocht en uitgewerkt.

Voor het plan, klik hier.