Zilverkamp – Huissen, gemeente Lingewaard

De wijk

Het gaat om de wijk Zilverkamp in Huissen, gemeente Lingewaard.

Waarom wijk van de toekomst?

In 2017 is een wijkontwikkelingsplan opgesteld door bewoners en professionals gezamenlijk om de wijk te revitaliseren. Er zijn 44 projectideeën om de wijk sociaal gezien weer ’fris en fruitig’ te maken.

Duurzaamheid is één van de thema’s die leeft binnen de wijk. Vanuit het wijkontwikkelingsplan is er een projectgroep van bewoners opgezet; Duurzaam Zilverkamp.

Deze groep is zeer actief en overlegt en heeft projectplan opgesteld; Wijk van de toekomst is hier onderdeel van.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

De woningbouwcorporatie verduurzaamt haar bezit vóór 2025 naar label A. Zilverkamp is naar voren gehaald in de planning, vanwege het wijkontwikkelingsplan en de energie op duurzaamheid bij bewoners. Deze impuls  dient als aanjager voor de wijk. Daarnaast haalt de corporatie de renovatie van 47 woningen naar voren en verbetert de woningen zowel energetisch als esthetisch. Ook hierbij wordt een positieve impuls verwacht naar de wijk.

Wie zijn er betrokken?

Bewoners(initiatief) Duurzaam Zilverkamp, Energiecoöperatie Lingewaard Energie, Wijkplatform Zilverkamp Holthuysen, Wijkplatform Zilverkamp Zuid, Woningcorporatie Waardwonen, Gemeente Lingewaard, Alliander, Waterschap Rivierenland.

De initiatiefnemers zijn in overleg met de ondernemers- en de huurdersvereniging om hen te betrekken bij dit initiatief. De verwachting is dat zij hier open voor staan.

Mijlpalen:

 • Wijkevaluatie: deels uitgevoerd, gaat verder door extern bureau gedaan worden. Verwacht midden 2021
 • Transitieplan: volgens de planning midden/eind 2021 beginnen met opstellen.
 • Communicatieplan: is opgesteld en uitgewerkt. Nodig voor aanvraag PAW.
 • Oprichting energiecoöperatie: opties worden bekeken.
 • Aardgasvrij: in het meest optimale scenario is Zilverkamp in 2027 aardgasvrij.

Wat is de planning?

 • Wijkevaluatie opstellen: begin 2021
 • Opstellen intentieovereenkomst: begin 2021
 • Transitieplan uitwerken: midden/eind 2021

Kenmerken van de wijk

De Zilverkamp is een zogenaamde bloemkoolwijk, gebouwd eind jaren ’70 – begin jaren ’80. De totale oppervlakte van de wijk is 148 ha, waarvan 142 ha landoppervlakte en 6 ha wateroppervlakte.
In de Zilverkamp zijn 2.735 huishoudens met 6.070 bewoners (gemiddeld 2,2 bewoners per huishouden). Het gemiddeld inkomen per inwoner bedraagt €24.200 per jaar; dit is inclusief de bewoners zonder inkomen. Gemiddeld verdient een bewoner met inkomen €30.000 per jaar.

Er is sprake van sterke vergrijzing. Momenteel is een kwart van de inwoners 60+ en hun aandeel neemt toe. 40% van de wijkbewoners is jonger dan 40. Het aantal jongeren en gezinnen neemt. Jongeren trekken naar de stad om te gaan studeren. De leeftijdsgroep van circa 45-60 jaar verhuist met hun gezin uit de wijk.

Bevolkingskenmerken

In de Zilverkamp wonen vooral middelbaar en hoogopgeleiden. Bijna 70% van de huishoudens heeft een modaal, tot twee keer modaal inkomen. Tegelijkertijd neemt het aantal huishoudens met een laag inkomen of grote afstand tot de arbeidsmarkt toe. Het aantal kansarme werklozen in de wijk is ongeveer twee maal zo groot als in Huissen en in heel Lingewaard. Met name in het zuidwesten van de wijk is er sprake van verborgen armoede.

In Lingewaard is Energiecoöperatie Lingewaard Energie actief. Deze heeft een samenwerkingsverband (Energie Collectief Lingewaard) opgericht met diverse Lingewaardse bedrijven die actief zijn op duurzaamheidsgebied. Dit collectief kan duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren.

Zilverkamp

Kenmerken van het vastgoed

 • 2.028 koopwoningen
 • 500 huurwoningen van woningbouwcorporatie Waardwonen, waarvan 200 appartementen
 • 100 huurwoningen van andere eigenaren
 • 78% grondgebonden woningen, vrijwel allemaal rijtjeshuizen
 • de gemiddelde woningwaarde (EUR 179.000) ligt onder het gemiddelde van Huissen (EUR 210.000)

De wijk is technisch verouderd. De kwaliteit van de woningen sluit steeds minder aan op de behoefte van huishoudens. De energetische kwaliteit van de woningen is redelijk (het grootste deel van de wijk heeft label C of D).

De bedrijvigheid en de winkels zijn gesitueerd in winkelcentrum De Brink. Hier is een divers aanbod aan bedrijven te vinden voor het winkelend publiek.

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

De openbare ruimte van de wijk heeft veel kwaliteit maar is gedateerd en het toegenomen autobezit heeft gezorgd voor veel blik op de woonerven.
De ondergrondse infrastructuur stamt grotendeels uit de bouwjaren van de wijk. Er liggen kabels en leidingen voor elektra, gas, water, rioleringen.

De ondergrondse gasinfrastructuur in de wijk Zilverkamp is grotendeels aangelegd tussen 1972 en 1978. Op enkele locaties is er een sanering en/of nieuwe aanleg geweest van het gasnet. Het huidige gasnet heeft een economische afschrijvingstermijn van 40 jaar. Dit houdt in dat het gasnet (circa 90%) economisch grotendeels is afgeschreven. De huidige netinfrastructuur kan technisch gezien nog jaren mee, mits er beperkte grondroeringen zijn. Met name in het zuidoosterlijke deel van de wijk zijn zogenoemde grondroeringsgevoelige leidingen aanwezig.

Uit het bestuursakkoord van de gemeente Lingewaard: Het college belooft: ‘We doen samen met de bewoners van de Zilverkamp mee aan het programma ‘Wijk van de Toekomst’ met een concrete uitwerking hoe de wijk op een voor de inwoners betaalbare wijze om kan schakelen naar duurzame energie (aardgasloos).’

Informatie, contact