Laren

Lochem

De Wijk

Laren, postcodegebied 7245, gemeente Lochem.

Waarom wijk van de toekomst?

Laren wil van het aardgas af en overgaan op een duurzame energievoorziening. De dorpsraad Wakker Laorne heeft hiertoe een projectgroep gasvrij Laren ingesteld. Deze projectgroep gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid om Laren gasvrij te maken.

Voor de gemeente Lochem gaat Laren en het buitengebied gelden als voorbeeldwijk. Bedoeling is dat de gemeente Lochem volgend jaar start met het opstellen van een zogenaamde warmtevisie waarin wordt aangegeven welke wijk wanneer van het gas af gaat. Door bij te dragen en deel te nemen aan het Larense project doen de betrokkenen ervaring op hoe ze dit het beste kunnen aanpakken.

Hoever is deze wijk al gevorderd?

In Laren gaat het in totaal om ca. 1.500 woningen, waarvan ca. 800 woningen in de dorpskern. Bij deze omvang zijn er collectieve inkoopvoordelen te behalen t.o.v. een individuele aanpak. Laren wil een gezamenlijke aanpak realiseren met de betrokken partijen, de woningeigenaren (particulieren en woningcorporatie), de gemeente, de energieleveranciers en de netbeheerder. Het is een omvangrijk en complex project en hiervoor hebben we professionele ondersteuning nodig. Het Gelders Energie Akkoord biedt hierbij ondersteuning. Voorwaarde is dat de gemeente ook een evenredige financiële bijdrage levert. Het moet ook een zorgvuldige aanpak zijn. Voor het maken van berekeningen, een goede analyse en de juiste keuze van oplossingen moeten de juiste gegevens over de woningen geïnventariseerd worden. Voor de financiering van de uitvoering worden de mogelijkheden onderzocht en besproken met de sleutel-partijen.

Wie zijn er betrokken?

Dorpsraad Wakker Laorne, Belangenvereniging Exel en omstreken, Ondernemersvereniging Laren, Woningcorporatie Viverion, Gemeente Lochem, LTO-Noord afdeling Achterhoek Noord, LochemEnergie

 

Kenmerken van de wijk

Laren (en Exel) kenmerkt zich door een actieve dorpsgemeenschap met een grote ondernemingszin. Er is sprake van een brede spreiding van inkomensniveaus. Wel is er hoog aandeel eigen woningbezit. Laren kent een zeer groot buitengebied dat circa een derde deel van de gemeente Lochem beslaat.

Kenmerken van het vastgoed

Het gebied telt 4.148 inwoners (01-01-2018), 1.647 woningen (01-01-2018). Er zijn 171 sociale huurwoningen en een beperkt aantal particuliere huurwoningen. Er zijn diverse type woningen, relatief weinig appartementen en rijwoningen, zeer veel vrijstaande woningen.

Er zijn relatief weinig definitieve energielabels. Op basis van de geschatte labels is de variatie aan energielabels bijzonder groot. Het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik voor de woningen is niet eenduidig te benoemen omdat er sprake is van gecombineerde woning- en bedrijfsgegevens ten aanzien van energie. De spreiding is hierdoor zeer groot.

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

In de kernen is sprake van enkele nieuwe wijken waarbij minder dan 10 jaar geleden nieuwe gasleidingen zijn aangelegd.

Voor de overige delen van de dorpen en het buitengebied geeft de leeftijd van de gasleidingen een zeer divers beeld,

In gesprek met Cor Oonk

Cor Oonk is inwoner van Laren en met werkgroep Wakker Loarne initiatiefnemer van de Wijk van de Toekomst in Laren.

‘Vorig jaar heb ik het initiatief ‘Op weg naar een gasvrij Laren’ gestart. Nadat ik genoeg medestanders had gevonden, hebben we in samenwerking met de gemeente Lochem een globaal onderzoek gedaan naar de kans dat Laren op termijn aardgasvrij kan worden.

Vervolgens is Laren een Wijk van de Toekomst geworden. Midden mei 2019 willen we de eerste sessie met de procesbegeleider starten”.
.

All electric?

“Met Alliander is globaal bekeken wat het zou betekenen als we volledig elektrisch gaan. Dan zien we dat bepaalde middenspanningsruimten uitgebreid of vervangen moeten worden, maar het net voor Laren zou het wel aan kunnen. Daar zijn we wel blij mee.

Dat is nu een van de mogelijkheden die we meenemen. Bij de Communities of practice, de bijeenkomsten van Wijk van de Toekomst, zijn deelnemers heel belangstellend naar Laren. We hebben een diversiteit aan woningen en willen het buitengebied, met boerderijen, ook meenemen. Inwoners zijn kritisch op de kosten, maar staan niet afwijzend tegenover de aanpak.”