Laren – Lochem

De Wijk

Laren, postcodegebied 7245, gemeente Lochem.

Waarom wijk van de toekomst?

Laren wil van het aardgas af en overgaan op een duurzame energievoorziening. De dorpsraad Wakker Laorne heeft hiertoe een projectgroep gasvrij Laren ingesteld. Deze projectgroep is bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden, de kosten ervan en de financiering om Laren aardgasvrij te maken.

Voor de gemeente Lochem gaat Laren en het omliggende buitengebied gelden als voorbeeldwijk. De gemeente Lochem heeft het plan volgend jaar te beginnen met het opstellen van een warmtevisie, waarin wordt aangegeven welke wijk wanneer van het aardgas af gaat. Door bij te dragen en deel te nemen aan het Larense project wordt ervaring opgedaan hoe dit het beste aangepakt kan worden.

Hoever is deze wijk al gevorderd?

In Laren gaat het in totaal om ca. 1.600 woningen, waarvan ca. 800 woningen in de dorpskern. Bij deze omvang zijn er collectieve inkoopvoordelen te behalen ten opzichte van een individuele aanpak. Laren wil een gezamenlijke aanpak realiseren met de betrokken partijen, de woningeigenaren (particulieren en woningcorporatie), de gemeente, de energieleveranciers en de netbeheerder. Het is een omvangrijk en complex project en hiervoor is professionele ondersteuning nodig. Het Gelders Energie Akkoord biedt hierbij financiële ondersteuning. Voorwaarde is dat de gemeente een gelijke financiële bijdrage levert. Het moet ook een zorgvuldige aanpak zijn. Voor het maken van berekeningen, een goede analyse en de juiste keuze van oplossingen moeten de juiste gegevens over de woningen geïnventariseerd worden. Voor de financiering van de uitvoering worden de mogelijkheden onderzocht en besproken met de betrokken partijen.

Wie zijn er betrokken?

Dorpsraad Wakker Laorne, Gemeente Lochem, Ondernemersvereniging Laren, Woningcorporatie Viverion,  LTO-Noord afdeling Achterhoek Noord, LochemEnergie.

Kenmerken van de wijk

Laren kenmerkt zich door een actieve dorpsgemeenschap met een grote ondernemingszin. Er is sprake van een brede spreiding van inkomensniveaus. Wel is er een hoog aandeel eigen woningbezit. Laren kent een zeer groot buitengebied dat circa een derde deel van de gemeente Lochem beslaat.

Mijlpalen

  • Wijkevaluatie: is deels gedaan, moet nog uitgewerkt worden.
  • Intentieovereenkomst: Ja, is opgesteld en ondertekend.
  • Transitieplan: verwacht eind 2021.
  • Communicatieplan: is deels opgesteld in warmtetransitievisie, moet verder uitgewerkt worden. Verwacht eind 2020.

Wat is de planning?

  • Technische Scenario’s uitgewerkt: midden 2020
  • Website gereed: eind 2020
  • Communicatie- en participatieplan: eind 2020
  • Transitievisie uitgewerkt: eind 2021
  • Aardgasvrij: vanaf 2030-2035

Kenmerken van het vastgoed

Het gebied telt 4.148 inwoners (01-01-2018), 1.647 woningen (01-01-2018). Er zijn 171 sociale huurwoningen en een klein aantal particuliere huurwoningen. Er zijn diverse typen woningen, relatief weinig appartementen en rijwoningen, zeer veel vrijstaande woningen.

Er zijn relatief weinig definitieve energielabels. Op basis van de geschatte labels is de variatie aan energielabels bijzonder groot. Het gemiddelde aardgas- en elektriciteitsverbruik voor de woningen is niet eenduidig te benoemen, omdat er sprake is van gecombineerde woning- en bedrijfsgegevens ten aanzien van energie. De spreiding is hierdoor zeer groot.

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

In de kern zijn enkele nieuwere wijken, waarbij minder dan 10 jaar geleden nieuwe aardgasleidingen zijn aangelegd. Voor de overige delen van het dorp en het buitengebied geeft de leeftijd van de gasleidingen een zeer divers beeld.

In gesprek met Cor Oonk

Cor Oonk is inwoner van Laren en met werkgroep Wakker Loarne initiatiefnemer van de Wijk van de Toekomst in Laren.

‘Vorig jaar heb ik het initiatief ‘Op weg naar een gasvrij Laren’ gestart. Nadat ik genoeg medestanders had gevonden, hebben we in samenwerking met de gemeente Lochem een globaal onderzoek gedaan naar de kans dat Laren op termijn aardgasvrij kan worden.

Vervolgens is Laren een Wijk van de Toekomst geworden. Midden mei 2019 willen we de eerste sessie met de procesbegeleider starten”.
.

All electric?

“Met Alliander is globaal bekeken wat het zou betekenen als we volledig elektrisch gaan. Dan zien we dat bepaalde middenspanningsruimten uitgebreid of vervangen moeten worden, maar het net voor Laren zou het wel aan kunnen. Daar zijn we wel blij mee.

Dat is nu een van de mogelijkheden die we meenemen. Bij de Communities of practice, de bijeenkomsten van Wijk van de Toekomst, zijn deelnemers heel belangstellend naar Laren. We hebben een diversiteit aan woningen en willen het buitengebied, met boerderijen, ook meenemen. Inwoners zijn kritisch op de kosten, maar staan niet afwijzend tegenover de aanpak.”