Laren

Lochem

De Wijk

Laren, postcodegebied 7245, gemeente Lochem.

Waarom wijk van de toekomst

Laren wil van het aardgas af en overgaan op een duurzame energievoorziening. De dorpsraad Wakker Laorne heeft hiertoe een projectgroep gasvrij Laren ingesteld. Deze projectgroep gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid om Laren gasvrij te maken.

Voor de gemeente Lochem gaat Laren en het buitengebied gelden als voorbeeldwijk. Bedoeling is dat de gemeente Lochem volgend jaar start met het opstellen van een zogenaamde warmtevisie waarin wordt aangegeven welke wijk wanneer van het gas af gaat. Door bij te dragen en deel te nemen aan het Larense project doen de betrokkenen ervaring op hoe ze dit het beste kunnen aanpakken.

Hoever is deze wijk al gevorderd?

In Laren gaat het in totaal om ca. 1.500 woningen, waarvan ca. 800 woningen in de dorpskern. Bij deze omvang zijn er collectieve inkoopvoordelen te behalen t.o.v. een individuele aanpak. Laren wil een gezamenlijke aanpak realiseren met de betrokken partijen, de woningeigenaren (particulieren en woningcorporatie), de gemeente, de energieleveranciers en de netbeheerder. Het is een omvangrijk en complex project en hiervoor hebben we professionele ondersteuning nodig. Het Gelders Energie Akkoord biedt hierbij ondersteuning. Voorwaarde is dat de gemeente ook een evenredige financiële bijdrage levert. Het moet ook een zorgvuldige aanpak zijn. Voor het maken van berekeningen, een goede analyse en de juiste keuze van oplossingen moeten de juiste gegevens over de woningen geïnventariseerd worden. Voor de financiering van de uitvoering worden de mogelijkheden onderzocht en besproken met de sleutel-partijen.

Wie zijn er betrokken?

Dorpsraad Wakker Laorne, Belangenvereniging Exel en omstreken, Ondernemersvereniging Laren, Woningcorporatie Viverion, Gemeente Lochem, LTO-Noord afdeling Achterhoek Noord, LochemEnergie

 

Kenmerken van de wijk

Laren (en Exel) kenmerkt zich door een actieve dorpsgemeenschap met een grote ondernemingszin. Er is sprake van een brede spreiding van inkomensniveaus. Wel is er hoog aandeel eigen woningbezit. Laren kent een zeer groot buitengebied dat circa een derde deel van de gemeente Lochem beslaat.

Kenmerken van het vastgoed

Het gebied telt 4.148 inwoners (01-01-2018), 1.647 woningen (01-01-2018). Er zijn 171 sociale huurwoningen en een beperkt aantal particuliere huurwoningen. Er zijn diverse type woningen, relatief weinig appartementen en rijwoningen, zeer veel vrijstaande woningen.

Er zijn relatief weinig definitieve energielabels. Op basis van de geschatte labels is de variatie aan energielabels bijzonder groot. Het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik voor de woningen is niet eenduidig te benoemen omdat er sprake is van gecombineerde woning- en bedrijfsgegevens ten aanzien van energie. De spreiding is hierdoor zeer groot.

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

In de kernen is sprake van enkele nieuwe wijken waarbij minder dan 10 jaar geleden nieuwe gasleidingen zijn aangelegd. Voor de overige delen van de dorpen en het buitengebied geeft de leeftijd van de gasleidingen een zeer divers beeld,