Bloemenbuurt – Didam

Waarom wijk van de toekomst?

In de Bloemenbuurt in Didam staan in totaal ca. 750 woningen, waarvan 222 huurwoningen van woningcorporatie Plavei.

De huurwoningen uit de jaren zestig en zeventig zijn verouderd, hebben vocht- en tochtproblemen en verbruiken veel energie. Ook heeft de wijk meer typen woningen nodig, zoals levensloopbestendige  woningen en appartementen. En de inrichting van de wijk, die op sommige plekken weinig groen kent, verdient aandacht.

Daarom is een stedenbouwkundig plan gemaakt om de huurwoningen klaar te maken voor nu én de toekomst en de openbare ruimte mooier en duurzamer te maken.

Wie zijn er betrokken?

Bewoners, huurdersbelangenvereniging De Schakel, Woningcorporatie Plavei, Gemeente Montferland, Netbeheerder Liander en Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal zijn betrokken.

Wat is de planning?

 • Aanvraag subsidie Proeftuinen (BZK): midden 2020
 • Start vernieuwing woningen + warmtenet: begin 2021
 • Alle woningen betrekken bij warmtenet + verbouwing: 2021-2028
 • Bloemenbuurt Energieneutraal: streven 2028-2030

Mijlpalen

 • Wijkevaluatie: er is een sociaal-technische wijkanalyse gemaakt.
  Intentieovereenkomst Overeenkomst is nog niet getekend (afstemmen en inbreng bewoners)
 • Transitieplan: is uitgewerkt voor huurwoningen van De Plavei, nog niet voor particuliere woningen
 • Uitvoeringsovereenkomst: nee, is nog niet opgesteld. Wel opgesteld voor woningen van De Plavei.
 • Communicatieplan:  is opgesteld (voor aanvraag PAW) en vanuit de gemeente.
 • Oprichting energiecoöperatie: verkenning is gaande. Opties worden onderzocht.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

Het plan voor de Bloemenbuurt maken Plavei, gemeente en bewoners samen. In verschillende stappen maken zij met elkaar een nieuwe wijk.

Stap 1 – Op naar het stedenbouwkundig plan
De aftrap hiervoor was een Ideeëndag eind 2017. Daar konden bewoners hun ideeën, dromen en wensen over de buurt delen. Met alle ideeën is een buurtpanel aan de slag gegaan. Het buurtpanel heeft een plan voor de nieuwe wijk gemaakt: een voorlopig stedenbouwkundig plan. Het buurtpanel bestond uit wijkbewoners, medewerkers van Plavei en de gemeente en twee stedenbouwkundigen. Op een zogenaamde #PLANDAG in juni 2018 is het voorlopig plan gepresenteerd aan álle wijkbewoners. Op deze speciale en drukbezochte dag hebben we veel reacties op het plan ontvangen. De reacties zijn met zorg bekeken, er is gewikt en gewogen en het voorlopig plan is  aangepast. De reacties van bewoners hebben het plan beter gemaakt. Begin december werd dit stedenbouwkundige plan voor de Bloemenbuurt vastgesteld door het college van Burgemeesters en Wethouders en het bestuur van Plavei. Klaar voor verdere uitwerking.

Lees hier meer over het stedenbouwkundig plan.

Stap 2 – De reis naar de inrichtingsplannen
Niet alleen de woningen worden aangepakt, ook de openbare ruimte wordt mooier. De aftrap was het Bloemenbuurtatelier op 6 april 2019. Bewoners, gemeente en Plavei hebben letterlijk met potlood in de hand getekend aan een plan voor een nieuwe openbare ruimte. Onder begeleiding van tuin- en landschapsarchitecten zijn op schetsblokken ideeën voor het park, de parkeerplekken en de straten getekend.

Stap 3 – Meedoen in de keuze van aannemers
Welke aannemer gaat de woningen renoveren en nieuwbouwen? Dat ligt aan het beste voorstel van de aannemers. Bewoners van de huurwoningen worden betrokken in de selectie van de aannemer. Zij kunnen meepraten over wat zij belangrijk vinden voor hun woning.

Stap 4 – Meedoen in duurzaamheid
In mei kwam het buurtpanel Duurzaamheid voor de eerste keer bij elkaar. Samen bespraken zij de kansen en mogelijkheden voor een duurzame Bloemenbuurt.

Kenmerken van de wijk

De bevolkingssamenstelling van de Bloemenbuurt is eenzijdig, demografisch gezien. Dit komt mede door de eenzijdige woningvoorraad. De huidige woningvoorraad sluit onvoldoende aan op de woonwensen die veranderen door de vergrijzing. In de buurt wonen nu al relatief veel mensen met een leeftijd boven de 60 jaar.

In het vastgestelde plan wordt daarom een deel van de rijwoningen gesloopt en worden er levensloopbestendige woningen teruggebouwd.

Sociaal-economisch is er een eenzijdige bevolkingssamenstelling in deze buurt, met een concentratie van lagere inkomensklassen.

In het verleden was er een buurtvereniging. Deze bleek in 2017 niet meer actief. Voor de planvorming werd er daarom een nieuw buurtpanel opgericht. Iedereen die wilde deelnemen aan het buurtpanel werd toegelaten.

Uiteindelijk bestond het buurtpanel uit 12 huurders en 10 koopwoningeigenaren. De input van het panel werd, samen met de input van de ideeën dag en de plandag, verwerkt in de planvorming.

Kenmerken van het vastgoed

De Bloemenbuurt is gebouwd in de jaren 60 en 70 en bestaat voornamelijk uit rijwoningen. De energetische staat van vooral de corporatiewoningen is slecht. Daarnaast kan de buurt ook voor de sociale en fysieke leefomgeving een upgrade gebruiken. Daarom zijn Plavei en gemeente een omvangrijk project gestart waarin de gehele buurt zal worden aangepakt. Er zullen 73 woningen worden gesloopt en 73 nieuwe woningen worden gebouwd.

De nieuwbouw woningen worden NOM. Daarnaast volgt een verregaande renovatie van 136 huurwoningen. Het streven is de eerste 15 woningen NOM ready te renoveren. Het streven is om de andere 121 woningen naar NOM te renoveren.

Verder gaat een deel van de stedenbouwkundige structuur op de schop en zal er een park in de buurt komen. Circulariteit, toekomst bestendig, klimaatadaptatie en energieneutraal zijn belangrijke waarden die we in de wijk willen brengen. De gasinfrastructuur is op leeftijd. De plannen worden gerealiseerd op grond die in eigendom is van woningcorporatie en de gemeente.

Kenmerken van boven- en ondergrondse infra

Het gasnet is op leeftijd.

Informatie, contact