Hengstdal -Nijmegen

De wijk

Hengstdal is een wijk in Nijmegen-Oost en gebouwd tussen 1920 en 1950 als uitbreiding van de lintbebouwing langs de doorgaande wegen. De wijk bestaat uit Het Rode Dorp, Spoorbuurt, Bomenbuurt en Limos. De wijk ligt op de stuwwal van het Rijk van Nijmegen en het terrein is dan ook licht glooiend.

Waarom wijk van de toekomst?

Hengstdal is een wijk die door de gemeente is geselecteerd om als een van de eerste wijken in Nijmegen aardgasloos te worden. Duurzaam Hengstdal is een bewonersinitiatief dat gedragen wordt door bewoners en aan de slag is gegaan met deze uitdaging, als onderdeel van verduurzaming van de wijk in brede zin. Het gaat hierbij om toerisme, auto’s delen, zorg en welzijn, energie besparen en zelf opwekken, voedselteelt, verbeteren en onderhoud van de openbare ruimte (tuinen en straten) of vrijetijdsbesteding.

Eerste initiatieven in 2017

De diversiteit in de wijk maakt Hengstal geschikt voor een wijkbrede aanpak, met een focus op het isoleren, om op de middellange termijn over te kunnen gaan naar één van de aardgasvrije warmtevoorzieningen (vooral All Electric, kleinschalige laagtemperatuur warmtenet, grootschalig warmtenet). De eerste initiatieven hiervoor zijn in 2017 gestart, waarbij bewoners, huurders, corporaties, netbeheerder en gemeente werken aan een transitieplan voor deze wijk. Het plan wordt eind 2018 vastgesteld.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

In  de wijk zijn diverse duurzaamheidsinitiatieven ontplooid. Duurzaam Hengstdal richt zich op duurzaamheid in brede zin. De werkgroep Aardgasvrij Hengstdal werkt aan het aardgasvrij maken van de wijk. Uit een analyse van CE bleek dat een duurzame All Electric warmtevoorziening kansrijk zou moeten zijn. Uit nadere analyses kwam naar voren dat de woningen zich niet lenen voor vergaande vermindering van de warmtevraag. Daarom zijn de pijlen nu gericht op een warmtenet, seizoensopslag en aardwarmte. De haalbaarheid van deze variant is nu in onderzoek.

Mijlpalen:

  • Wijkevaluatie: is deels uitgevoerd, voor pilotwijk in Hengstdal.
  • Intentieovereenkomst: nog niet beschikbaar, moet nog volgen uit de opzet van de pilot met Alliander en de gemeente.
  • Transitieplan: er is een opzet gemaakt voor het opstellen van een transitieplan. Dit i.s.m. Alliander.
  • Communicatieplan: is deels opgesteld. In de vorm van een communicatiestrategie.
  • Oprichting energiecoöperatie: de opties en mogelijkheden worden bekeken.
  • Aardgasvrij: nog geen mijlpaal gepland voor Hengstdal. De gemeente Nijmegen heeft in haar Warmtevisie de ambitie vastgelegd dat heel Nijmegen in 2045 aardgasvrij moet zijn.
Hengstdal

Kenmerken van de wijk

Hengstdal heeft 7.040 inwoners (3.285 mannen, 3.755 vrouwen) met een bevolkingsdichtheid van 8.381 inwoners per vierkante kilometer. De leeftijdcategorie 45 tot en met 64 jaar is met 33% het sterkst vertegenwoordigd. 59% van de inwoners zijn ongehuwd. 10% procent van de inwoners is gescheiden.

Hengstdal telt 3.845 huishoudens met gemiddeld 1,8 gezinsleden. 22% van de huishoudens heeft kinderen, 23% heeft geen kinderen en de resterende 54% bestaat uit eenpersoonshuishoudens. Het aantal mensen met een uitkering (werkloosheid, bijstand,  arbeidsongeschiktheid) is iets hoger dan landelijk gemiddeld.

Wie zijn er betrokken?

Duurzaam Hengstdal, werkgroep Hengstdal Aardgasvrij, gemeente Nijmegen, Alliander en woningcorporaties Standvast en De gemeenschap.

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

Het aardgasnet is deels enkele tientallen jaren oud en deels van recente datum.

Wat is de planning?

  • Oprichting energiecoöperatie: verwacht eind 2020
  • Keuze warmtenet: verwacht eind 2020
Nijmegen Hengstdal

Kenmerken van het vastgoed

Het noordwestelijke deel van Hengstdal heeft door de vele particuliere bouw een gevarieerde samenstelling en er is veel bedrijvigheid. Er wonen veel (ex)studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het Rode Dorp aan de noordkant van de wijk is van oudsher een volksbuurt die haar bijnaam te danken had aan de kleur van de dakpannen en de gemiddelde politieke voorkeur van de bewoners.

De oorspronkelijke woningen hebben inmiddels plaats gemaakt voor 250 nieuwe woningen. De Spoorbuurt ligt ten zuiden van de van ‘t Santstraat. Deze buurt wordt gekenmerkt door kleine straatjes en kleine huurwoningen. De Bomenbuurt beslaat het zuidoostelijke deel van de wijk en bestaat uit een mengeling van flats en laagbouw, grotendeels huurwoningen. Limos is een nieuwe buurt in het zuidwesten (voorheen de Krayenhoffkazerne en de Snijderskazerne). Hier zijn in 2000 311 woningen gebouwd. De Sint Maartenskliniek ligt in Hengstdal.

In totaal zijn in Hengstdal ongeveer 3.500 woningen, waarvan ruim 1.000 grondgebonden huur, 800 grondgebonden particulier eigendom, ruim 1.100 gestapeld huur en 500 gestapeld particulier eigendom. De gemiddelde WOZ-waarde is 202.200 Euro. Het energielabel van de sociale huurwoningen is E. F of G. Het elektraverbruik ligt ongeveer op het landelijk gemiddelde en het aardgasverbruik aanmerkelijk hoger. Een groot deel van de woningen is gebouwd voor 1980 en is rijks- of gemeentelijk monument of stadsbeeldobject.

Informatie, contact