Hart van Zuid – Wijchen

De wijk

Het gaat om de wijk Hart van Zuid in Wijchen.

Waarom wijk van de toekomst?

De transitie naar een duurzame energievoorziening, inclusief de afkoppeling van het aardgas is een belangrijk onderwerp in het proces. De energietransitie geeft urgentie en biedt daarmee een belangrijke driver voor het gehele proces in Wijchen-Zuid.  

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

Hart van Zuid is het initiatief van een aantal partners. Samen met inwoners hebben ze de vraag verkend, opgaven bepaald en de eerste plannen gemaakt. Iedereen vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Ze hebben elkaar nodig om de plannen verder uit te werken en te realiseren. Op hun pad komen we misschien nog meer initiatieven en partijen tegen die iets kunnen betekenen in onze ambitie.

Wie zijn er betrokken?

De wijkbewoners, gemeente Wijchen, Meervoormekaar, Woningcorporatie Talis, ZZG Zorggroep, Samenswerkingsstichting Kans & Kleur (school Zuiderpad), De Eerste stap (kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk), Winkelcentrum Zuiderpoort, Wijkcentrum Wijchen-Zuid zijn betrokken.

Kenmerken van het vastgoed

Er staan in de wijk veel woningen van de woningbouwvereniging Talis. Het vastgoed is voor het grootste gedeelte gebouwd in de jaren 80. Het gemiddelde energielabel is C.

Gezien de relatief jonge woningvoorraad is het aardgasverbruik niet hoog, gemiddeld  30-40 GJ/woning. Voor het overige vastgoed (zakelijk/maatschappelijk) is het aardgasverbruik onder het gemiddelde. Enkele objecten hebben een label F en bijbehorend gasverbruik. 

Kenmerken van de wijk

  • Er is sprake van een relatief lage sociaaleconomische status (SES) van de inwoners;
  • Er wonen gemiddeld veel alleenstaanden met een sociale uitkering;
  • In de wijk neemt de vergrijzing toe;
  • Tot slot wordt er een hoge doorstroom geconstateerd, met name in de buurten rondom Zuiderpoort. Door deze hoge verhuisgeneigdheid krijgen bewoners minder binding met de wijk;
  • De verhuisgeneigdheid is groot waardoor de betrokkenheid bij de wijk gering is;
  • Er is veel eenzaamheid, een negatief imago en het aantal chronische zorgvragen is relatief hoog;
  • Het contact in de buurt varieert. Van sociale controle, tot geen contact;
  • Er is een laag organiserend vermogen;
  • Er is een hoge in- en doorstroom van mensen met de nodige problematiek;
  • Een deel van de inwoners kampt om diverse redenen met financiële problemen, eenzaamheid en chronische zorgvragen.

Informatie, contact