Hart van Zuid – Wijchen

De wijk

Het gaat om de wijk Hart van Zuid in Wijchen.

Waarom wijk van de toekomst?

In Wijchen-Zuid is met verschillende partijen een proces gestart om de voorzieningen in het centrum een impuls te geven en aan de slag te gaan met een positieve ontwikkeling van de buurten in de wijk. Zowel in het fysieke als het sociale domein, waaronder de verduurzaming van de energievoorziening en woningen van de wijk. Samen met de wijkbewoners is een routekaart gemaakt voor een integraal gebiedsontwikkelingsproces. Centraal in dit proces staat het vergroten van het zelf organiserend vermogen van bewoners en lokale partners. Hiertoe wordt onder meer verkend of er belangstelling is voor het ontwikkelen van een wijkbedrijf.

Mijlpalen

 • Wijkevaluatie: technische wijkanalyse gedaan + leefbaarheidsonderzoek
 • Intentieovereenkomst: deels opgesteld, nog niet getekend (planning augustus 2020)
 • Transitieplan: opzet verwacht zomer 2020.
 • Communicatieplan: een concept is opgesteld.
 • Oprichting energiecoöperatie: de mogelijkheden worden verkend.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

 • Er is een routekaart vastgesteld. De belangen en bijdragen van de verschillende partners zijn in beeld gebracht en beschreven in een zogenaamde belangenroos. Er is een communicatieplan opgesteld;
 • Een eerste groep bewoners is betrokken. Samen zijn ze werkgroep energie gestart. Ook aan de bredere community wordt gewerkt, waarbij ook wordt verkend of er belangstelling is voor de ontwikkeling van een wijkbedrijf. Wijchen-breed loopt de campagne Winst uit je woning. Hiervoor is zeer veel belangstelling;
 • Daarnaast zijn (en worden) energiecoaches opgeleid (waarvan er een in Wijchen-Zuid woont);
 • Verder kunnen bewoners voor informatie terecht bij het energieloket;
 • Er loopt een onderzoek naar alternatieve warmtebronnen (Wijchens meer).

Wat is de planning?

 • Opstellen intentieovereenkomst: midden 2020

Tot en met zomer 2020:

 • Opstellen plan van aanpak transitieplan (met uitgangspunten, aanpak)
 • Belangenroos: belangen en bijdragen van verschillende projectpartners in beeld
 • Projectorganisatie op orde voor zowel brede proces als proces energietransitie
 • Eerste actie vanuit de bewoners werkgroep energie
 • Verkennend onderzoek warmte

Wie zijn er betrokken?

De wijkbewoners, gemeente Wijchen, Meervoormekaar, Woningcorporatie Talis, ZZG Zorggroep, Samenswerkingsstichting Kans & Kleur (school Zuiderpad), De Eerste stap (kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk), Winkelcentrum Zuiderpoort, Wijkcentrum Wijchen-Zuid zijn betrokken.

Kenmerken van het vastgoed

De wijk, wat eigenlijk beschouwd kan worden als een stadsdeel, bestaat uit 3300 woningen, bestaande uit 14 buurten. Er staan in de wijk veel woningen van de woningbouwvereniging Talis. Het vastgoed is voor het grootste gedeelte gebouwd in de jaren 80. Het gemiddelde energielabel is C.

Gezien de relatief jonge woningvoorraad is het aardgasverbruik niet hoog, gemiddeld  30-40 GJ/woning. Voor het overige vastgoed (zakelijk/maatschappelijk) is het aardgasverbruik onder het gemiddelde. Enkele objecten hebben een label F en bijbehorend gasverbruik. 

Kenmerken van de wijk

 • Er is sprake van een relatief lage sociaaleconomische status (SES) van de inwoners;
 • Er wonen gemiddeld veel alleenstaanden met een sociale uitkering;
 • In de wijk neemt de vergrijzing toe;
 • Tot slot wordt er een hoge doorstroom geconstateerd, met name in de buurten rondom Zuiderpoort. Door deze hoge verhuisgeneigdheid krijgen bewoners minder binding met de wijk;
 • De verhuisgeneigdheid is groot waardoor de betrokkenheid bij de wijk gering is;
 • Er is veel eenzaamheid, een negatief imago en het aantal chronische zorgvragen is relatief hoog;
 • Het contact in de buurt varieert. Van sociale controle, tot geen contact;
 • Er is een laag organiserend vermogen;
 • Er is een hoge in- en doorstroom van mensen met de nodige problematiek;
 • Een deel van de inwoners kampt om diverse redenen met financiële problemen, eenzaamheid en chronische zorgvragen.

Informatie, contact