Angerlo – Zevenaar

Het dorp

De postcodes zijn  nog niet exact te geven. Het buitengebied valt (voorlopig) niet onder het projectgebied. Er liggen echter ook een paar panden relatief dicht bij het dorp, dus mogelijk worden

Waarom wijk van de toekomst?

Zevenaar wil in 2040 aardgasvrij en energieneutraal zijn.

Wie zijn er betrokken?

Gemeente Zevenaar, bewoners, Liander en Woningcorporatie Plavei zijn betrokken.

Hoe ver is dit dorp al gevorderd?

Vanuit de aanpak wijk van de toekomst wordt er 2 jaar uitgetrokken van voor de voorbereiding. De verwachting is dat in 2020 duidelijk is op welke manier Angerlo aardgasvrij gaat worden, zodat de werkzaamheden ook zoveel mogelijk mee kunnen lopen met de vervanging van de riolering. Wel wordt verwacht dat de doorlooptijd best groot is en de verwachting is dat in 2031 de wijk helemaal van het gas afgesloten is. Inwoners hebben de tijd om hun woningen aan te passen.

Kenmerken Angerlo als dorp

Angerlo is een  dorp waar de sociale verbindingen onderling en de verbondenheid met het dorp groot is. Er zijn dan ook diverse organisaties die zich inzetten in Angerlo.

  1. Het dorp Angerlo kent meerdere buurtverenigingen, deze richten zich vooral op recreatieve activiteiten voor hun buurt.
  2. Buurtpreventie Angerlo. Deze groep inwoners richt zich naast buurtpreventie-activiteiten ook op zwerfafvalacties en is o.a. organisator van de jaarlijkse jeugdvakantieweek.
  3. Tevens is er in Angerlo een dorpsraad in oprichting. Streven van deze groep is om begin 2019 formeel de lokale gesprekspartner met de gemeente Zevenaar te zijn.

Ook lokale sportverenigingen en de carnavalsvereniging nemen een belangrijk plek in  de gemeenschap. De halfvasten-optocht is regionaal bekend.

Kenmerken van het vastgoed

In Angerlo staan vooral oudere woningen. In de onderstaande tabel staan ook de gegevens verder omschreven voor heel Angerlo, dus inclusief buitengebied. In het voorgenomen projectgebied bevinden zich 450 woningen.

Kenmerken van boven- en ondergrondse infra

In een heel groot gedeelte van Angerlo wordt de riolering vervangen en daarmee wordt de hele openbare ruimte ook vernieuwd. Er liggen goede meekoppelkansen voor het realiseren van een nieuwe infrastructuur ter vervanging van het aardgas.

Vanuit de netbeheerder is een groot deel van het aardgasnet afgeschreven. Er zijn vooralsnog geen renovatieplannen. Hetzelfde geldt voor waterleidingen. De woningcorporatie heeft als plan om een appartementencomplex aardgasvrij te maken. Daarnaast staat een aantal huurwoningen op de lijst om de komende jaren grootschalig gerenoveerd te worden.

Informatie, contact